V podmínkách současné legislativy a tržního mechanismu je pro občana velmi obtížné orientovat se v nabídkách služeb jednotlivých firem. V pohřebnictví je výběr dobré pohřební služby o to složitější, že objednatel pohřbu je zpravidla v citovém stresu, a navíc může posoudit kvalitu provedených služeb až po pohřbu, kdy ani uznaná reklamace na nekvalitní služby nemůže již odstranit nedostatky.

Sdružení pohřebnictví v ČR se proto snaží, vedle postupného zkvalitňování celého pohřebnictví v ČR, pomoci občanům v orientaci tím, že označí „Znakem kvality“ ty dobré pohřební služby, které splňují stanovená kritéria a o propůjčení znaku požádají.

V roce 1997 na Valné hromadě přijalo SP v ČR tezi vytvořit takový kontrolní systém, který by vedl provozovatele pohřebních, hřbitovních, kremačních služeb a služeb s pohřebnictvím souvisejících ke zlepšování kvality poskytovaných služeb, s cílem vytvořit takové tržní prostředí, ve kterém by prvotní snahou firem byla kvalita poskytovaných služeb a tudíž spokojenost zákazníků.

Tato dobrá pověst podniku má vést k zájmu pozůstalých o služby takovéto firmy. Byly zpracovány návrhy zásad k propůjčování znaku kvality, k označení solidní firmy, které vycházely z již existujících materiálů k této problematice. Jednalo se o Zásady vydané Evropským svazem pohřebních služeb, dále Zásady pro hodnocení kvality služeb České společnosti pro jakost, Kodex cti, Zásady Svazu norských pohřebních ústavů a Sdružení obrany spotřebitele.

Firma je kontrolována jak z hlediska zákaznického hodnocení tak z hlediska profesního. Kontroly provádí členové komise ustanovené představenstvem SP v ČR.

Znak kvality je propůjčován na dobu dvou let, po druhém propůjčení na dobu tří let. V této době jsou u držitele znaku kvality prováděny namátkové i plánované kontroly. Nedodržení stanovených zásad podmiňujících přidělení znaku kvality může být, podle stupně závažnosti, důvodem k odnětí znaku, včetně finančního postihu dle uzavřené smlouvy. Znak je chráněn proti zneužití.

znak-kvality