Nacházíte se zde: Úvod » Postupy » Provozní řád

Provozní řád

Acordia s.r.o., pohřební služba

Těšínská 40/91, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 26790645, DIČ: CZ26790645

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem Ostrava oddíl C, vložka 25399

www.acordia.cz, email: acordia@centrum.cz, ID dat. schránky: e4xi38n

podle § 6 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“) vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. b) citovaného zákona a českou technickou normou ČSN EN 15017:2005 Pohřební služby – Požadavky

 

PROVOZNÍ ŘÁD POHŘEBNÍ SLUŽBY

 

Článek 1

Základní ustanovení

Provozní řád pohřební služby stanoví podmínky poskytování služeb s cílem zajistit ochranu důstojného nakládání s lidskými pozůstatky a ostatky – včetně ochrany mravního cítění pozůstalých. Provozovatel pohřební služby patřičně zvažuje a přiměřeně okolnostem bere v úvahu odlišná ustanovení jiných provozních řádů, zejména poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, a tradice náboženských, kulturních a místních pohřebních obřadů, úctu k vyznání a zvykům rodin a jednotlivců, stejně jako hygienické a environmentální aspekty.

Provozní řád je závazný pro provozovatele, jeho zaměstnance a vypravitele pohřbu.

 

Provozovna -kancelář se nachází na adrese: Těšínská 40/91, Slezská Ostrava, kde se nachází i zázemí pro zaměstnance (šatna, kuchyňka, koupelna, toaleta). Na stejné adrese je i chladící zařízení s kapacitou pro 8 až 10 zemřelých a místnost pro úpravu zemřelých. 

Sklad rakví, doplňků a vybavení, přípravna rakví a pomocná technika je na adrese: Na Baranovci 7, Slezská Ostrava. Tamtéž se nachází i záložní chladící zařízení s kapacitou 10 až 15 zemřelých a mrazák na 2 těla. Sklad rakví je průběžně doplňován v průměrném množství 150 až 200 rakví (15 až 20 druhů). Rakve jsou pouze od certifikovaných výrobců, doloženy atestem v souladu ČSN EN 15017:2005 Pohřební služby – Požadavky

 

Článek 2

Rozsah poskytovaných služeb

Provozování pohřební služby zahrnuje:

převozy lidských pozůstatků i ostatků, manipulaci se zesnulými, fyzickou i administrativní přejímku lidských pozůstatků, jejich uložení v chladícím popřípadě mrazícím zařízení, sjednání smutečního obřadu a jeho zajištění, provozování a údržbu pohřebních vozidel, vedení skladu rakví a doplňků, zprostředkování obřadu, květinových darů a výzdoby.

 

Článek 3

Provozovna- provozní doba a sjednání služeb

Kancelář pohřební služby - provozovna se nachází na adrese: Těšínská 40/91, 710 00 Slezská Ostrava, je otevřena Po – Pá 8.00 – 17.00 hod, So – 9.00 – 12.00 hod.

Převozy lidských pozůstatků k přechodnému uložení do doby pohřbení včetně převozů na pitvu jsou prováděny i mimo tuto dobu na základě telefonické výzvy (tel. 596 248 460)

 

Kancelář sjednává druh obřadu a způsob pohřbení – zpopelnění, do hrobu, projednání místa obřadu, poučení rodiny o průběhu obřadu, zvycích, hudebním doprovodu, termín obřadu, jeho výběr, řešení organizačních otázek. Výběr konečné rakve a jejího vybavení v souladu s normou, převoz lidských pozůstatků z místa úmrtí k přechodnému uložení, místa konání pohřbu, místa pohřbení.

Kancelář uzavírá smlouvu včetně ceny – smlouva musí obsahovat položky objednaných služeb. Při zajišťování služeb je pak postupováno podle smlouvy.

Není-li možné některou službu provést je neprodleně a taktně informován vypravitel pohřbu a dále je postupováno podle instrukcí vypravitele. Rovněž každá změna objednávky musí být učiněna písemně vypravitelem, nebo s jeho souhlasem.

 

Článek 4

Vyzvednutí urny

Urnu s ostatky si vypravitel pohřbu vyzvedne bez vyzvání týden po vypravení pohřbu nebylo –li sjednáno jinak v kanceláři pohřební služby, kdykoliv v provozní době. Urna je bezplatně uložena jeden měsíc v úložně pohřební služby. V případě nevyzvednutí do 12 měsíců je učiněna písemná výzva, a po 30 dnech bude urna uložena do anonymního společného hrobu na veřejném pohřebišti.

 

Článek 5

Převoz, uložení a evidence

Při převzetí lidských pozůstatků je postupováno podle pokynů uvedených na listě o prohlídce zemřelého a tyto jsou převáženy v pohřebním vaku na transportních nosítkách, nebo v převozní rakvi. Vak je označen nesmazatelným fixem jménem příjmením a datem narození zesnulé osoby. Umožní –li to stav těla, je stejně označeno i na vnitřní straně stehna.

Lidské pozůstatky, které jsou převáženy a uloženy na základě objednávky ke sjednanému pohřbení, musí být doloženy listem o prohlídce zemřelého a v případě šetření policie (PČR), souhlasem státního zástupce. Převážejí se pouze v konečné rakvi. Rakev je opatřena identifikačním štítkem se jménem, příjmením, datem narození, datem úmrtí, datem a způsobem smut. obřadu. Při převozu se eviduje čas převzetí a čas uložení v chladícím zařízení, datum a čas předání dále (dle dispozic vypravitele). Všechny údaje jsou zapisovány do evidenční knihy zemřelých.

 

Článek 6

Manipulace se zesnulým

Při manipulaci s lidskými pozůstatky musí mít pracovník základní znalosti o lékařském ohledání a projevech smrti, hygienických zásadách, epidemiologických opatřeních a ochraně zdraví při práci. Musí dodržet zásady bezpečnosti práce a použít předepsané ochranné pracovní pomůcky. Při tom je třeba neustále dodržovat zásady pietního zacházení a ctít důstojnost místa. Totéž je povinen vypravitel pohřbu, který požádá o umožnění úpravy těla zemřelého a uložení do rakve. Ukončí se vždy očistou a dezinfekcí pracoviště.

Provádí se: svlečení, základní očista těla od nečistot, povrchová dezinfekce těla, odstranění kanyl a obvazů, (pokud je to možné), uvolnění posmrtné ztuhlosti, (pokud je to možné), holení, nasazení zubních protéz, uzavření úst a očí. Oblečení, učesání, uložení do rakve, konečná úprava, úklid, očista a dezinfekce pracoviště a pomůcek. Uložení těla do rakve provádějí vždy dvě osoby jak v případě zaměstnanců tak vypravitele pohřbu. Je třeba přísně dodržovat zásady osobní hygieny všech osob, které se úkonů úpravy těla účastní.

Ochranné pracovní pomůcky:

jednorázové rukavice, ochranné brýle, pracovní plášť, rouška, pracovní obuv. Bezprostředně po práci je nutné důkladné umytí rukou v teplé vodě (vyvěšen návod) a jejich následná dezinfekce (Septoderm). Ve všech místnostech (chladírna, mrazírna, místnost pro úpravu) je přísný zákaz kouření a konzumace jídla (vyznačeno). Umístěna lékarnička.

 

 

 

 

Článek 7

Úklid prostor a dezinfekce

 

  • 1. úklid všech prostor se provádí denně ( zametání, vysávání, umývání, příp. kropení vodou )

 

  • 2. Prostory místnosti pro úpravu těla zemřelého, pracovní pomůcky a používané transportní rakve se desinfikují minimálně jedenkrát za 7 dnů. V případě znečištění ploch biologickým materiálem, manipulace se zemřelým ve stavu značného rozkladu nebo, zemřelého na infekční nemoc i manipulace s nezetlelými ostatky ihned.

 

  • 3. Desinfekce chladících – mrazících prostor a pohřebních vozidel se provádí minimálně jednou za 14 dnů. V případě přepravy a uložení zemřelých ve stavu značného rozkladu nebo, zemřelého na infekční nemoc ihned.

 

  • 4. Umytí včetně desinfekce se provádí i u základních pracovních pomůcek používaných při manipulaci s lidskými ostatky či jejich exhumaci u kopání hrobů po skončení práce. K očistě pracovních oděvů slouží automatická pračka, jejíž provoz včetně pracích a desinfekčních přípravků zajišťuje provozovatel na svůj náklad.

 

  • 5. Desinfekce se provádí registrovanými prostředky (např. incidur, chloramin), které je nutno podle zastoupení aktivní účinné látky střídat po 1 měsíci. Přípravu desinfekčního prostředku, způsob použití a expozici je nutno provést podle návodu výrobce za použití ochranných pomůcek ( zástěra, gumové rukavice, gumové holínky, případně roušky ). O provedené dezinfekci (použitý přípravek, způsob aplikace, datum provedení, zodpovědná osoba) je vedena evidence.

 

 

 

 

 

Článek 8

Dezezinfekční prostředky

Dezinfekce provozních prostor, místnosti pro úpravu těla zemřelého, chladícího a mrazícího zařízení, pracovních pomůcek a vozidel určených k přepravě lidských pozůstatků a lidských ostatků je prováděna bezprostředně po použití a dále dle potřeby na vlhko manuálně, nebo postřikem převážně těmi prostředky, které jsou střídány podle zastoupení aktivní účinné látky po 1 měsíci ( např. Savo originál, Sufranios  premium, Chloramin  T, Incidur spray, Chloramin DT, Septoderm). Prostředky jsou používány (ředěny za použití ochranných pomůcek - zástěra, gumové rukavice, gumové holínky, případně roušky) v souladu s bezpečnostními listy výrobků, které jsou stále vyvěšeny k nahlédnutí a provádějící zaměstnanci jsou náležitě poučeni o správné aplikaci a expozici. O každé provedené dezinfekci je vedena evidence formou zápisu data, času, použitého prostředku a provádějící osoby.

Místnost pro úpravu těla zemřelého je navíc jednou týdně po dobu 30 minut ozářena germicidní lampou Ultraviol 15n. Použití je rovněž evidováno.

 

Článek 9

Vystavení zemřelé(ho)

Vystavením se rozumí vystavení lidských pozůstatků v otevřené rakvi na vyžádání vypravitele pohřbu, nebo rodiny. Možnost provedení vystavení je vázáno podmínkami stanovenými zákonem č. 256/2001 Sb. ve znění novely ze dne 31. 5. 2017. Otevřít konečnou rakev s lidskými pozůstatky je oprávněn pouze vypravitel pohřbu. Vystavovat zesnulého před pohřbením je možné pouze do 1 týdne od úmrtí s výjimkou konzervovaného (balzamovaného) těla, podle doloženého stupně balzamace. Je zakázáno právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám vystavovat tělo zemřelého, a to i konzervované nebo balzamované, bez souhlasu zemřelé osoby.

Článek 10

Chladící a mrazící zařízení

Lidské pozůstatky, které jsou uloženy v chladícím zařízení zajišťujícím trvalou teplotu 0 oC až +5 oC déle než týden, a lidské pozůstatky ve stavu pokročilého rozkladu jsou vloženy do nepropustného vaku a uloženy v mrazícím zařízení zajišťujícím trvalou teplotu min. – 10 oC. Po tomto zmrazení není již možné další vystavení. Chladící i mrazící zařízení je denně kontrolováno osobou, která provádí dezinfekci těchto zařízení.

 

Článek 11

Ostatní ustanovení

Pracovníci pohřební služby jsou povinni zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu povolání a dodržovat slušnost a pietu k zemřelým tak i k pozůstalým.

Řád pohřební služby je k dispozici v kanceláři a čekárně pohřební služby, kde je veřejně vystaven.

 

Článek 12

Další údaje

Zaměstnanci mají samostatně k dispozici šatnu, WC, sprchu, denní místnost.

Kancelář i provozní místnosti jsou zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu.

Teplá voda je zajištěna průtokovým plynovým kotlem a průtokovým elektrickým ohřívačem bez zásobníku. Odvedení odpadních vod je do septiku a přečerpáváno dle smlouvy s OVAK do veřejné kanalizace.

Odpady jsou odděleně ukládány do dvou popelnic (komunální, nebezpečný), které jsou uzamčené a veřejnosti nepřístupné. Odvoz je zajištěn smluvně 1 x týdně firmou OZO a.s.

 

Provozní řád zpracoval: 18. 6. 2018 Zdeněk Grabiec

Zaměstnanci seznámeni: 18. 6. 2018

  

Za dodržování provozního řádu zodpovídá:  Zdeněk Grabiec             Zastupuje:  Radka Pfeifer     Schváleno KHS dne: 23.8. 2018

Acordia s.r.o.
Těšínská 40/91,
710 00 Slezská Ostrava
IČ: 26790645, DIČ: CZ26790645, IČP: 1000090795

Kontakt
info@acordia.cz | +420 596 248 460
Mapa

 
Nahoru